Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

kaotik
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster viatobecontinued tobecontinued
kaotik
Reposted fromthetemple thetemple

May 18 2017

kaotik
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaSzczurek Szczurek

May 16 2017

8277 abac 500
Reposted fromidiod idiod

May 12 2017

kaotik
7917 20ce 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
kaotik
0647 10bc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathetemple thetemple

May 10 2017

kaotik

May 09 2017

kaotik

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viatobecontinued tobecontinued
kaotik
6957 d12e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
kaotik
1248 ab1e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
kaotik
kaotik

May 05 2017

kaotik
6067 28a6
Reposted fromidiod idiod

May 04 2017

kaotik
3923 fa93 500
Reposted fromhagis hagis
kaotik
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued

April 27 2017

6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaparrtyzant parrtyzant

April 26 2017

9524 4a92 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
5268 acfb
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
kaotik
1989 5ea1
Reposted fromawkwardmoments awkwardmoments viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl